vertical line.png

Tillstånd

Adecla AB (org.nr. 556793-3691) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillstånd. De tillstånd som bolaget har är följande:

-    mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
-    utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
-    diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och
-    investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

(2 kap. 1 § 1, 2, 4 och 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Vidare har Adecla även tillstånd att som sidoverksamhet tillhandahålla tjänster i form av upprättande av konsoliderade förmögenhetsrapporter, finansiell planering, förhandling och analys kring andra finansiella, administrativa och juridiska frågor samt administrativa tjänster.

(2 kap. 3§ första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Adecla AB erhöll sina tillstånd från Finansinspektionen den 27 november 2014 (FI Dnr 14-4989), läs mer här.


Adecla AB:s klagomålsansvarig är Lotta Klasén.

Vid klagomål kan man alltid också kontakta någon av nedanstående:
Allmänna reklamationsnämnden
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumentverket


Riskhantering och kapitalkrav
Bolaget har en extern funktion för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision. Dessa funktioner står i regelbunden kontakt med bolaget samt rapporterar kontinuerligt skriftligen sitt arbete till styrelsen.

Finansiella risker
Bolagets finansiella risker bedöms av styrelsen som låga. Kreditrisker som finns i bolaget består av kundfakturor samt innestående medel hos banker. Bolaget har inte några finansiella placeringar och inte heller andra valutor än svenska kronor varför marknadsrisken är låg. Likviditetsrisken är också låg då bolaget har låga kostnader i förhållande till bolagets kapitalkrav.

Operativ risk
Bolagets operativa risker är den mest relevanta risken i verksamheten. Den följs upp kontinuerligt genom bl.a. ständiga förbättringar av rutiner och processer, kontroller av funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering samt det arbete som styrelsen och internrevisorn genomför.

Ersättningspolicy
Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda i bolaget. Policyn utgår från Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning samt FFS 2014:22. De anställda har en fast månadslön samt tjänstepension enligt avtal (ITP1). Bolagets Vd har ingen tjänstepension för närvarande. Inga rörliga ersättningar eller bonusar finns i bolaget. Bolagets ersättningspolicy skall ses över varje år samt presenteras på hemsidan.

Mångfaldhetspolicy
Adeclas jämställdhets- och mångfaldhetspoliccy skapar en grund för hur bolaget och dess medarbetare ska agera och förhålla sig i frågor som rör jämställdhet och mångfald baserat på gällande diskrimineringslagar.
I Adecla ska medarbetare ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter inom allt som rör arbetsplatsen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.
Löner, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska vara utformade på ett sätt så att lika möjligheter ges oavsett ovan nämnda grupptillhörighet. Adecla skall vara en jämställd arbetsplats som uppmuntrar olikheter.
Jämställdhets- och mångfaldspolicyn beslutas av styrelsen, som ansvarar tillsammans med VD för arbetet med frågor som rör jämställdhet och mångfald som en del av Adeclas verksamhet.


Här finner ni vår integritetspolicy.